Debian 10

نصب Apache Tomcat 9 در Debian 10

Apache Tomcat یک سرور مجازی وب و کانتینر servlet است که برای ارائه برنامه های جاوا استفاده می شود. Tomcat یک اجرای منبع باز از فناوری های Java Servlet و JavaServer Pages است که توسط بنیاد نرم افزار Apache منتشر شده است. این آموزش شامل نصب اولیه و برخی از تنظیمات آخرین نسخه Tomcat 9 در سرور مجازی Debian 10 میباشد.
پیش نیازها
قبل از شروع این راهنما ، باید یک کاربر غیر ریشه با امتیازات sudo در سرور مجازی خود داشته باشید. می توانید با تکمیل راهنمای تنظیم اولیه سرور مجازی Debian 10 ما این کار را یاد بگیرید.
مرحله 1 – جاوا را نصب کنید
Tomcat نیاز دارد که جاوا را روی سرور مجازی نصب باشد تا هر کد برنامه وب جاوا قابل اجرا باشد. ما می توانیم با نصب OpenJDK با apt ، این نیاز را برآورده سازیم.
ابتدا ایندکس بسته apt خود را به روز کنید:
⦁ $ sudo apt update

سپس بسته توسعه جاوا را با apt نصب کنید:
⦁ $ sudo apt install default-jdk

اکنون که جاوا نصب شده است ، می توانیم یک کاربر tomcat ایجاد کنیم که برای اجرای سرویس Tomcat استفاده خواهد شد.
مرحله 2 – ایجاد کاربر Tomcat
برای اهداف امنیتی ، Tomcat باید به عنوان یک کاربر بدون امتیازات اجرا شود (یعنی root نباشد). ما یک کاربر و گروه جدید ایجاد خواهیم کرد که سرویس Tomcat را اجرا کند.
ابتدا ، یک گروه tomcat جدید ایجاد کنید:
⦁ $ sudo groupadd tomcat

سپس ، یک کاربر جدید Tomcat ایجاد میکنیم. این کاربر را عضو گروه Tomcat میکنیم با دیرکتوری هوم / opt / tomcat (جایی که Tomcat را نصب خواهیم کرد) و یک پوسته / bin / false (تا هیچ کس نتواند وارد حساب شود):
⦁ $ sudo useradd -s /bin/false -g tomcat -d /opt/tomcat tomcat

اکنون که کاربر Tomcat ما تنظیم شده است ، اجازه دهید Tomcat را دانلود و نصب کنیم.
مرحله 3 – Tomcat را نصب کنید
بهترین راه برای نصب Tomcat 9 دانلود آخرین نسخه باینری و سپس پیکربندی دستی آن است.
آخرین نسخه Tomcat 9 را در صفحه دانلود Tomcat 9 پیدا کنید. در زمان نوشتن این مقاله، آخرین نسخه 9.0.27 است ، اما در صورت وجود باید از نسخه پایدار بعدی استفاده کنید. در زیر بخش توزیع های باینری ، و سپس در زیر لیست Core  ، لینک “tar.gz” را کپی کنید.
در مرحله بعدی ، به بخش SSH خود بازگردید و به دیرکتوری / tmp در سرور مجازی خود بروید. این یک دیرکتوری خوب برای دانلود موارد زودگذر است ، مانند تاربال Tomcat ، که ما پس از اکسترکت مطالب Tomcat نیازی به آن نداریم:
⦁ $ cd /tmp

برای دانلود تاربال از ابزار خط فرمان curl استفاده خواهیم کرد. curl را نصب کنید:
⦁ $ sudo apt install curl

اکنون ، برای دانلود پیوندی که از وب سایت Tomcat کپی کرده اید ، از curl استفاده کنید:
⦁ $ curl -O http://www-eu.apache.org/dist/tomcat/tomcat-9/v9.0.11/bin/apache-tomcat-9.0.11.tar.gz

ما Tomcat را در دیرکتوری / opt / tomcat نصب خواهیم کرد. این دایرکتوری را ایجاد کنید ، سپس بایگانی را با این دستورات در آن اکسترکت کنید:
⦁ $ sudo mkdir /opt/tomcat

⦁ $ sudo tar xzvf apache-tomcat-9*tar.gz -C /opt/tomcat –strip-components=1

در مرحله بعد ، مجوزهای کاربری مناسب را برای نصب خود تنظیم خواهیم کرد.
مرحله 4 – به روز رسانی مجوزها
کاربر Tomcat که ایجاد کردیم نیاز به دسترسی به نصب Tomcat دارد. اکنون آن را تنظیم خواهیم کرد.
به دایرکتوری بروید که در آن نصب Tomcat را باز نکردیم:
⦁ $ cd /opt/tomcat

مالکیت گروه tomcat را به کل دیرکتوری نصب بدهید:
⦁ $ sudo chgrp -R tomcat /opt/tomcat

در مرحله بعد ، به گروه tomcat دسترسی به دیرکتوری conf و کلیه محتویات آن بدهید و دسترسی به دیرکتوری خود را اجرا کنید:
⦁ $ sudo chmod -R g+r conf

⦁ $ sudo chmod g+x conf

کاربر Tomcat را به مالک دیرکتوری های webapps, work, temp, و  logs تبدیل کنید:
⦁ $ sudo chown -R tomcat webapps/ work/ temp/ logs/

اکنون که مجوزهای مناسب تنظیم شده است ، یک فایل سرویس systemd را برای مدیریت فرایند Tomcat ایجاد خواهیم کرد.
مرحله 5 – یک فایل خدمات systemd ایجاد کنید
ما می خواهیم بتوانیم Tomcat را به عنوان یک سرویس اجرا کنیم ، بنابراین فایل سرویس systemd را تنظیم خواهیم کرد.
Tomcat باید بداند جاوا در کجا نصب شده است. این مسیر معمولاً به JAVA_HOME اشاره می کند. آسانترین راه برای جستجوی آن مکان با اجرای این دستور است:
⦁ $ sudo update-java-alternatives -l

Output
java-1.11.0-openjdk-amd64 1111 /usr/lib/jvm/java-1.11.0-openjdk-amd64

JAVA_HOME شما خروجی آخرین ستون است (در بالا هایلایت شده است). با توجه به مثال بالا ، JAVA_HOME صحیح برای این سرور مجازی به این صورت خواهد بود:
AVA_HOME
/usr/lib/jvm/java-1.11.0-openjdk-amd64

JAVA_HOME شما ممکن است متفاوت باشد.
با این اطلاعات می توانیم فایل سرویس systemd را ایجاد کنیم. با تایپ دستور زیر فایلی به نام tomcat.service در دیرکتوری / etc / systemd / system باز کنید:
⦁ $ sudo nano /etc/systemd/system/tomcat.service

محتوای زیر را در فایل سرویس خود پیست کنید. در صورت لزوم مقدار JAVA_HOME را اصلاح کنید تا با مقدار یافت شده در سیستم شما مطابقت داشته باشد. همچنین بهتر است تنظیمات تخصیص حافظه را که در CATALINA_OPTS مشخص شده است اصلاح کنید:
/etc/systemd/system/tomcat.service
[Unit]
Description=Apache Tomcat Web Application Container
After=network.target

[Service]
Type=forking

Environment=JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-1.11.0-openjdk-amd64
Environment=CATALINA_PID=/opt/tomcat/temp/tomcat.pid
Environment=CATALINA_HOME=/opt/tomcat
Environment=CATALINA_BASE=/opt/tomcat
Environment=’CATALINA_OPTS=-Xms512M -Xmx1024M -server -XX:+UseParallelGC’
Environment=’JAVA_OPTS=-Djava.awt.headless=true -Djava.security.egd=file:/dev/./urandom’

ExecStart=/opt/tomcat/bin/startup.sh
ExecStop=/opt/tomcat/bin/shutdown.sh

User=tomcat
Group=tomcat
UMask=0007
RestartSec=10
Restart=always

[Install]
WantedBy=multi-user.target

پس از اتمام ، فایل را ذخیره کنید و ببندید.
سپس ، Daemon systemd را مجدد لود کنید تا از تغییرات فایل سرویس ما مطلع شود:
⦁ $ sudo systemctl daemon-reload

سرویس Tomcat را با تایپ دستور زیر شروع کنید:
⦁ $ sudo systemctl start tomcat

با تایپ دستور زیر مجدد بررسی کنید که بدون خطا شروع شده است:
⦁ $ sudo systemctl status tomcat

باید خروجی مشابه زیر را ببینید:
Output
● tomcat.service – Apache Tomcat Web Application Container
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/tomcat.service; disabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Thu 2019-10-24 17:18:11 UTC; 4s ago
Process: 5962 ExecStart=/opt/tomcat/bin/startup.sh (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 5970 (java)
Tasks: 44 (limit: 2377)
Memory: 184.2M
CGroup: /system.slice/tomcat.service
└─5970 /usr/lib/jvm/java-1.11.0-openjdk-amd64/bin/java -Djava.util.logging.config.file=/opt/tomcat/conf/logging.properties -Djava.u

Oct 24 17:18:10 tomcat systemd[1]: Starting Apache Tomcat Web Application Container…
Oct 24 17:18:11 tomcat startup.sh[5962]: Tomcat started.
Oct 24 17:18:11 tomcat systemd[1]: Started Apache Tomcat Web Application Container.

این خروجی تأیید می کند که Tomcat در سرور مجازی شما فعال و در حال اجرا است.
مرحله 6 – فایروال را تنظیم کرده و سرور مجازی Tomcat را تست کنید
اکنون که سرویس Tomcat آغاز شده است ، می توانیم آزمایش کنیم تا مطمئن شویم که صفحه پیش فرض در دسترس است.
قبل از انجام این کار ، باید فایروال را تنظیم کنیم تا درخواست های ما بتوانند به این سرویس برسند. اگر پیش نیازها را رعایت کرده باشید ، در حال حاضر یک فایروال ufw فعال شده دارید.
Tomcat از پورت 8080 برای پذیرش درخواستها استفاده می کند. با تایپ کردن دستور زیر اجازه دسترسی به آن پورت را بدهید:
⦁ $ sudo ufw allow 8080

با اصلاح فایروال ، می توانید با رفتن به دامنه یا آدرس IP خود پس از 8080: در مرورگر وب، به صفحه splash پیش فرض دسترسی پیدا کنید:
Open in web browser
http://server_domain_or_IP:8080

علاوه بر اطلاعات دیگر ، صفحه پیش فرض Tomcat splash را نیز خواهید دید. با این حال ، اگر به عنوان مثال روی پیوندها برای برنامه Manager کلیک کنید ، از دسترسی محروم خواهید شد. ما میتوانیم این دسترسی را در مرحله بعد پیکربندی کنیم.
اگر توانستید با موفقیت به Tomcat دسترسی پیدا کنید ، اکنون زمان مناسبی برای فعال کردن فایل خدمات است به گونه ای که Tomcat به طور خودکار از بوت شروع شود:
⦁ $ sudo systemctl enable tomcat

مرحله 7 – رابط مدیریت وب Tomcat را پیکربندی کنید
برای استفاده از برنامه وب منیجر که همراه Tomcat است ، باید وارد سرور مجازی Tomcat خود شویم. این کار را با ویرایش فایل tomcat-users.xml انجام خواهیم داد:
⦁ $ sudo nano /opt/tomcat/conf/tomcat-users.xml

بهتر است کاربری را اضافه کنید که بتواند به manager-gui و admin-gui دسترسی پیدا کند (برنامه های وب که با Tomcat همراه هستند). شما می توانید این کار را با تعریف یک کاربر ، مشابه مثال زیر ، بین برچسب های tomcat-users انجام دهید. حتماً نام کاربری و رمز عبور را به چیزی امن تغییر دهید:
tomcat-users.xml
<tomcat-users>
. . .
<user username=”admin” password=”password” roles=”manager-gui,admin-gui”/>
</tomcat-users>

پس از اتمام فایل را ذخیره کنید و ببندید.
به طور پیش فرض ، نسخه های جدیدتر Tomcat دسترسی به برنامه های Manager و Host Manager را به اتصالات سرور مجازی خود محدود می کند. از آنجا که ما روی یک دستگاه از راه دور آن را نصب می کنیم ، احتمالاً می خواهید این محدودیت را حذف کنید یا تغییر دهید. برای تغییر محدودیت های آدرس IP در این مورد ، فایل های مناسب.xml را باز کنید.
برای برنامه منیجر ، تایپ کنید:
⦁ $ sudo nano /opt/tomcat/webapps/manager/META-INF/context.xml

برای برنامه هاست منیجر ، تایپ کنید:
⦁ $ sudo nano /opt/tomcat/webapps/host-manager/META-INF/context.xml

در داخل ، محدودیت آدرس IP را باطل کنید تا از هرجای دیگر بتوانید اتصالات برقرار کنید. از طرف دیگر ، اگر مایل هستید به اتصالات حاصل از آدرس IP شخصی خود دسترسی بدهید، می توانید آدرس IP عمومی خود را به این لیست اضافه کنید:
context.xml files for Tomcat webapps
<Context antiResourceLocking=”false” privileged=”true” >
<!–<Valve className=”org.apache.catalina.valves.RemoteAddrValve”
allow=”127\.\d+\.\d+\.\d+|::1|0:0:0:0:0:0:0:1″ />–>
</Context>

پس از اتمام ، فایل ها را ذخیره کنید و ببندید.
برای اعمال تغییرات خود ، سرویس Tomcat را مجدداً راه اندازی کنید:
⦁ $ sudo systemctl restart tomcat

مرحله 8 – دسترسی به رابط وب
اکنون که یک کاربر ایجاد کرده ایم ، می توانیم دوباره در یک مرورگر وب به رابط مدیریت وب دسترسی پیدا کنیم. یک بار دیگر ، می توانید با وارد کردن نام دامنه سرور مجازی یا آدرس IP همراه با پورت 8080 در مرورگر خود ، به رابط صحیح برسید:
Open in web browser
http://server_domain_or_IP:8080

صفحه ای که می بینید باید همان صفحه ای باشد که هنگام آزمایش قبلی به شما نشان داده شده است:

بیایید نگاهی به برنامه منیجر بیندازیم که از طریق لینک یا http: // server_domain_or_IP: 8080 / manager / html قابل دسترسی است. لازم است اعتبارات حساب که به فایل tomcat-users.xml اضافه کردید را وارد نمایید. پس از آن ، باید صفحه ای را مشاهده کنید که به شکل زیر است:

Web Application Manager برای مدیریت برنامه های جاوا استفاده می شود. می توانید در اینجا اقدام به شروع ، توقف ، بارگیری مجدد ، استقرار و عدم استقرار نمایید. همچنین می توانید برخی از تشخیص ها را در برنامه های خود اجرا کنید (مثلا پیدا کردن نشت حافظه). در آخر ، اطلاعات مربوط به سرور مجازی شما در انتهای همین صفحه موجود است.
حال اجازه دهید، از طریق لینک یا http://server_domain_or_IP:8080/host-manager/html/ نگاهی به هاست منیجر بیندازیم.

از صفحه Virtual Host Manager ، می توانید میزبان های مجازی را برای ارائه برنامه های خود اضافه کنید.
نتیجه
نصب شما از Tomcat پایان یافته است! اکنون می توانید برنامه های وب جاوا خود را مستقر کنید.
در حال حاضر ، نصب Tomcat شما کاربردی است ، اما کاملاً بدون رمزگذاری میباشد. این بدان معنی است که تمام داده ها ، از جمله موارد حساس مانند گذرواژه‌ها ، با متن ساده ارسال می شوند که توسط طرفین دیگر در اینترنت قابل رهگیری و خواندن هستند. برای جلوگیری از وقوع این اتفاق ، اکیداً توصیه می شود که اتصالات خود را با SSL رمزگذاری کنید. با پیروی از این راهنما می توانید نحوه رمزگذاری اتصالات خود با Tomcat را یاد بگیرید (توجه داشته باشید: این راهنما رمزگذاری Tomcat 8 را در Ubuntu 16.04 پوشش می دهد).

 

از این لینک ها زیر می توانید آمورش های بیشتری برای لینوکس پیدا کنید :

پارامترهای پیش فرض در جاوا اسکریپت  –  اجرای چندین نسخه PHP بر روی یک سرور Debian 10

نحوه راه اندازی یک پروژه React با برنامه Reactنصب و ایمن سازی phpMyAdmin در اوبونتو 18

پیکربندی یک تایید اعتبار مجاز(CA) در CentOS 8  –  تنظیم برنامه Node.js برای تولید در CentOS 7

نصب MariaDB در اوبونتو 18.04  –  ایمن کردن Apache با Let’s Encrypt در Debian 10

نحوه نصب Node.js در CentOS 8  –  بازنویسی URL را با mod_rewrite برای Apache در Debian 10

راه اندازی فایروال با استفاده از firewalld در CentOS 8  –  نصب وب سرور Apache در Debian 10

اضافه کردن و حذف کاربران در CentOS 8 –  نصب Apache Tomcat 9 در Debian 10

نصب و استفاده از PostgreSQL در CentOS 8  –  راه اندازی سرور اولیه با Debian 10

نصب MariaDB در CentOS 8  –  چگونه با JSX عناصر واقعی ایجاد کنیم

نصب و پیکربندی VNC در Debian 10  –  استفاده از سرور از راه دور Docker

نصب و ایمن سازی Grafana در اوبونتو 18  –  نحوه نصب Git در CentOS 8

نصب Git در Debian 10 –  نصب و پیکربندی Zabbix برای ردیابی ایمن سرورهای

نحوه نصب Node.js در Debian 10  –  نصب وب سرور Apache در CentOS 7

نحوه نصب Webmin در Debian 10  –  نصب و پیکربندی Zabbix برای ردیابی ایمن سرور

نصب وردپرس با بانک اطلاعاتی در اوبونتو  – ساخت و استقرار سرور GraphQL با Node.js و MongoDB

نصب پایتون 3 و تنظیم نویسی محلی macOS  – نصب و ایمن سازی phpMyAdmin با Nginx در سرور

نصب Nagios 4 و نظارت بر سرور اوبونتو 18  –  نصب Python 3 و تنظیم یک محیط برنامه نویسی

نحوه نصب R بر روی Debian 10  –  راه اندازی سرور Prisma روی اوبونتو 18.04

نصب و پیکربندی Laravel با LEMP در اوبونتو 18  –  نصب و پیکربندی pgAdmin 4 در Server Mode

نصب Python 3 و تنظیم برنامه نویسی CentOS 8نصب Jitsi Meet در Ubuntu 18.04

 

 

کلمات کلیدی خرید سرور

خرید vps – خرید سرور مجازی – خرید سرور – سرور هلند – فروش vps – سرور مجازی آمریکا – خریدvps – سرور مجازی هلند – فروش سرور مجازی – سرور آمریکا – vps – سرور مجازی انگلیس – سرور مجازی آلمان – سرور مجازی کانادا – خرید vps آمریکا – خرید وی پی اس – سرور – خرید سرور مجازی هلند – vps خرید – سرور مجازی فرانسه – سرور مجازی هلند – خرید vps آمریکاخرید سرور مجازی ارزان هلندvpsخرید vps هلندخرید سرور مجازی آمریکاخرید vps فرانسهتست vpsسرور مجازی تستسرور مجازی ویندوزارزانترین vpsخرید وی پی اسvps ارزان – 


https://vpsgol.net/product/vps-germany/

https://vpsgol.net/product/vps-usa/

https://vpsgol.net/product/vps-france/

https://vpsgol.net/product/vps-canada/

https://vpsgol.net/product/vps-poland/

https://vpsgol.net/product/vps-netherlands/

https://vpsgol.net/product/vps-england/