نحوه استفاده از DVTM و Dtach به عنوان مدیر terminal window در یک Ubuntu VPS
مقدمه هنگامی که شروع به کار با چندین سرور از راه دور می کنید، تعداد جلسات ترمینال که باز کرده اید می تواند بیش از حد شود. بارها و...