تأیید رمز عبور با استفاده از درخواست فرم Laravel
درخواست های فرم Laravel کلاس های خاصی هستند که قابلیت استفاده از کلاس های درخواست منظم را افزایش می دهند و ویژگی های پیشرفته ای برای اعتبارسنجی را فراهم...