پیکربندی یک تایید اعتبار مجاز(CA) در CentOS 8
(CA) Certificate Authority  یک نهاد مسئول صدور گواهینامه های دیجیتال برای تأیید هویت در اینترنت است. اگرچه CA های عمومی یک انتخاب محبوب برای تأیید اعتبار وب سایت ها...