پکیج کردن و انتشار برنامه Snap در اوبونتو 18
یکی از بزرگترین چالش های توسعه اپلیکیشن ، مرحله نهایی توزیع محصول نهایی به کاربران یا مشتریان شما است. بسیاری از متدولوژی های استقرار اپلیکیشن فاقد سازگاری با کاربر...