احراز هویت API با JSON Web Tokens و Passport
بسیاری از برنامه های وب و API ها از نوعی تأیید اعتبار برای محافظت از منابع استفاده می کنند و دسترسی خود را فقط برای کاربران تأیید شده محدود...