نصب و پیکربندی SNMP Daemon و Client در Ubuntu 18
مقدمه بخش بزرگی از مدیریت سیستم جمع آوری اطلاعات دقیق در مورد سرور مجازی ها و زیرساخت های تان میباشد. ابزار و گزینه هایی برای جمع آوری و پردازش...