چگونه می توان با کتابخانه (library) درخواست ها در پایتون شروع به کار کرد
مقدمه در بسیاری از برنامه های وب ، اتصال به خدمات مختلف شخص ثالث با استفاده از API طبیعی است. هنگامی که از این API ها استفاده می کنید...