نحوه متمرکز کردن ورود ها با Journald در اوبونتو 20.04
ورودهای سیستم یک جزء بسیار مهم مدیریت سیستمهای لینوکس است. چرا که بینشی ارزشمند از نحوه کار سیستم ها و همچنین نحوه استفاده از آنها ارائه می دهد زیرا...