نحوه پیکربندی محیط های Chroot برای آزمایش بر روی VPS Ubuntu 12.04
مقدمه موارد زیادی وجود دارد که ممکن است بخواهید برنامه های خاص ، کاربر یا محیط هایی را در یک سیستم لینوکس ایزوله کنید. سیستم عامل های مختلف روش...