چگونه می توان پلتفرم Eclipse Theia Cloud IDE را روی اوبونتو 18.4 تنظیم کرد
مقدمه با حرکت ابزارهای گسترش دهنده به سمت cloud ، پذیرش پلتفرم cloud IDE (محیط پیشرفت در هم تنیده) در حال رشد است. Cloud IDE از هر نوع دستگاه...