چگونه می توان پلتفرم Cloud IDE کد سرور را روی CentOS 7 تنظیم كرد
مقدمه با حرکت ابزارهای توسعه دهنده به سمت cloud ، ساخت و تطبیق پلتفرم های cloud IDE (محیط پیشرفت ادغام شده) در حال رشد است. Cloud IDE ها امکان...