نحوه مدیریت داده های زیرساخت با خروجی های Terraform
  معرفی خروجی های Terraform برای استخراج اطلاعات مربوط به منابع زیرساخت از حالت پروژه استفاده می شود. با استفاده از سایر ویژگی های زبان پیکربندی Hashicorp (HCL) ،...