استفاده از nsh برای دستورات از راه دور اوبونتو 18
مقدمه معمولاً مدیریت چندین دستگاه به صورت روزانه دشوار است. در حالی که Secure Shell SSH گزینه مناسبی برای دسترسی از راه دور است ، و خود پروتکل از...