نحوه تهیه نسخه پشتیبان و بازیابی یک خوشه Kubernetes در vpsgol با استفاده از Velero
مقدمه Velero یک ابزار پشتیبان مناسب برای خوشه های Kubernetes است که موارد Kubernetes را برای ذخیره سازی مورد به مورد، فشرده سازی و پشتیبان گیری می کند. همچنین...