نحوه مقیاس بندی استقرار گفتمان با بار متعادل کننده و خوشه پایگاه داده مدیریت شده
معرفی Discourse که توسط یکی از بنیانگذاران StackOverflow ایجاد شده است، یک پلتفرم گفتگوی منبع باز است. گفتمان می تواند یک انجمن آنلاین، یک لیست پستی، یک اتاق گفتگو...